Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 1: Trang 154 sgk Sinh học 11

 Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

Hướng dẫn giải:

  • Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống:
    • Hoocmôn sinh trưởng
    • Hoocmôn tirôxin
    • Hoocmôn ơstrôgen và testostêron
Từ khóa tìm kiếm Google: hoocmon sinh trưởng ở động vật có xương sống, câu 1 bài 38 sinh học 11, câu 1 trang 154 sinh học 11

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận