Giải Bài 23 sinh 11: Hướng động sgk trang 97


Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích của môi trường. Khả năng của thực vật phản ứng đối với kích thích gọi là tính cảm ứng. Cảm ứng của thực vật cố những đặc điểm khác cảm ứng ở động vật và được chia thành 2 loài: hướng động và ứng động. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 23.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài 23 sinh 11: Hướng động - sgk trang 97

A. Lý thuyết

I. Khái niệm hướng động 

 • Hướng động (vận động định hướng) là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng.
 • Hướng của phản ứng là hướng của tác nhân kích thích: ánh sáng, trọng lực, chất hóa học, nước, ...
 • Có 2 loại hướng động chính: 
  • Hướng động dương: sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích
  • Hướng động âm: sinh trưởng theo hướng tránh xa nguồn kích thích

II. Các kiểu hướng động

1. Hướng sáng

 • Sinh trưởng của cây theo hướng ánh sáng: 
  • Thân, ngọn hướng sáng dương
  • Rễ cây hướng sáng âm

2. Hướng trọng lực

 • Sinh trưởng của cây theo hướng trọng lực:
  • Đỉnh rễ hướng trọng lực dương
  • Đỉnh thân hướng trọng lực âm

3. Hướng hóa

 • Sinh trưởng của cây phản ứng với hợp chất hóa học: 
  • Rễ cây hướng hóa dương

4. Hướng nước

 • Sinh trưởng của cây theo hướng nước và phân bón: rễ cây hướng nước dương

5. Hướng tiếp xúc

 • Phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự tiếp xúc
 • Thường được gặp ở cây dây leo: nho, bầu, đậu,...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Cảm ứng của thực vật là gì? 

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động gì?

Câu 3: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Câu 4: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.

Câu 5: Trang 101- sgk Sinh học 11

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a)  Hướng sáng

b)  Hướng tiếp xúc

c)   Hướng trọng lực âm

d)   Cả 3 loại hướng trên.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận