Giải Bài 44 sinh 11: Sinh sản vô tính ở động vật


Giống như thực vật, động vật có hai hình thức sinh sản: sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính gặp ở nhiều loài động vật có tổ chức thấp, còn sinh sản hữu tính có ở hầu hết động vật không xương và động vật có xương sống. Sau đây, Tech12h tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 44.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải Bài 44 sinh 11: Sinh sản vô tính ở động vật

A. Lý thuyết

I. Sinh sản vô tính là gì?

  • Là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng

II.Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

  • Phân đôi: gặp ở động vật đơn bào và giun dẹp
  • Nảy chồi: gặp ở bọt biển và ruột khoang
  • Phân mảnh: gặp ở bọt biển và giun dẹp
  • Trinh sinh: là hình thức sinh sản, trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới. Thường gặp ở ong, kiến, rệp, ...

III. Ứng dụng

1. Nuôi mô sống

  • Tế bào, mô được tách từ cơ thể động vật được nuôi cấy trong môi trường đủ chất dinh dưỡng để phát triển thành cơ quan mới

2. Nhân bản vô tính

  • Là chuyển nhân của một tế bào xoma vào tế bào trứng đã lấy mất nhân
  • Kích thích tế bào trứng đó phát triển thành một phôi
  • Từ đó phát triển thành cơ thể mới

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 174 sgk Sinh học 11

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Câu 2: Trang 174 sgk Sinh học 11

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Câu 3: Trang 174 sgk Sinh học 11

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận