Giải câu 5 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


Câu 5: Trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho lượng dư benzen tác dụng với halogen X, có xúc tác Fe bột và đun nóng được 11,25 gam halogenbenzen ($C_6H_5X$). Toàn bộ khí HX sinh ra được dẫn vào dung dịch NaOH dư, thấy có 4, 0 gam NaOH phản ứng. Xác định halogen X

Bài làm:

PTHH:

  • $C_6H_6 + 2X \rightarrow C_6H_5X  + HX$
  • $HX + NaOH \rightarrow NaX + H_2O$

Gọi số mol của benzen tham gia phản ứng là x (mol, x > 0)

Số mol của halogenbenzen và HX tạo thành là: $n_{C_6H_5X} = n_{HX} = n_{C_6H_6} = x$ (mol) (1)

Mặt khác: $n_{C_6H_5X} = \frac{11,25}{77 + X}$ (2)

và $n_{HX} = n_{NaOH} = \frac{4}{40} = 0,1$ (3)

Từ (1) (2) và (3), suy ra: $\frac{11,25}{77 + X} = 0,1 \Rightarrow X = 35,5$

Vậy X là clo.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận