Giải câu 1 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Công thức nào sau đây không phải của benzen?

Giải câu 1 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Bài làm:

Đáp án: C

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận