Giải câu 4 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


Câu 4: Trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Đốt cháy hoàn toàn m (gam) benzen, toàn bộ sản phẩm cháy bao gồm $CO_2$ và $H_2O$ được dẫn vào bình đựng $Ca(OH)_2$ dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 6,36 gam và có a (gam) kết tủa tách ra. Xác định a, m.

Bài làm:

PTHH: 

  • $2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$
  • $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

Gọi số mol ban đầu của benzen là x (mol, x > 0).

Theo PTHH:

  • $n_{CO_2} = 6n_{C_6H_6} = 6x$ (mol);
  • $n_{H_2O} = 3n_{C_6H_6} = 3x$ (mol);
  • $n_{CaCO_3} = n_{CO_2} = 6x$ (mol).

Khối lượng bình tăng thêm là: $(m_{CO_2} + m_{H_2O}) = 6x\times 44 + 3x\times 18 = 318x = 6,36$

$\Rightarrow x = \frac{6,36}{318} = 0,02$ (mol).

Kết tủa chính là $CaCO_3$.

Khối lượng benzen là: $m = 0,02\times 78 = 1,56$ (gam)

Khối lượng kết tủa là: $a = 6\times 0,02\times 100 = 12$ (gam)

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận