Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


Câu 3: Trang 26 khoa học tự nhiên 9 tập 2

Cho các chất sau:

$CH_2=CH-C\equiv CH;\; CH_3-CH_3;\; CH_3-C\equiv C-CH_3$ ; Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom? Giải thích và viết PTHH (nếu có).

Bài làm:

Các chất làm mất màu dung dịch brom là: $CH_2=CH-C\equiv CH;\; CH_3-C\equiv C-CH_3$ Giải câu 3 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

PTHH:

  • $CH_2=CH-C\equiv CH + Br_2 (dư) \rightarrow CH_2Br - CHBr-CBr_2-CHBr_2$
  • $CH_3-C\equiv C-CH_3 + Br_2 (dư) \rightarrow CH_3 - CBr_2 - CBr_2-CH_3$
  • $C_6H_6 + Br_2 \overset{Fe,t^\circ}{\rightarrow} C_6H_5Br + HBr$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận