Giải câu 2 trang 26 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2


Câu 2: Trang 26 khoa học tự nhiên 9 VNEN tập 2

a) Viết PTHH của phản ứng thế giữa benzen với brom. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

b) Tính khối lượng của benzen cần dùng để điều chế 31,4 gam brombenzen. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

Bài làm:

a) PTHH: $C_6H_6 + Br_2 \overset{Fe,t^\circ}{\rightarrow} C_6H_5Br + HBr$.

b) Số mol brombenzen là: $n_{C_6H_5Br} = \frac{31,4}{157}$

Theo PTHH, Số mol brom tham gia phản ứng theo lí thuyết là: $n_{br_2} = n_{C_6H_5Br} = 0,2$ mol

Khối lượng brom theo lí thuyết là: $m_{lt} = 0,2\times 160 = 32$ (gam)

Khối lượng brom thực tế là: $m = m_{lt} : H = 32 : 80\% = 40$ (gam)

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận