Giải câu 4 bài 26: Clo


Câu 4. (Trang 81 SGK)

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;         

b) Dung dịch NaOH ;

c) Dung dịch NaCl;       

d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Bài làm:

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn vào dung dịch NaOH, vì clo phản với dung dịch NaOH:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 4 Clo, lời giải câu 4 Clo, gợi ý giải câu 4 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận