Giải câu 2 bài 26: Clo


Câu 2. (Trang 81 SGK) 

Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Bài làm:

1. Tính chất hóa học của một phi kim

  • Tác dụng với kim loại tạo thành muối clorua

3Cl2  +  Fe  →(to)  2FeCl­3

  • Tác dụng với hiđro tạo thành khí hi đro clorua

Cl2  + H2 →(to)  HCl

2. Tính chất hóa học khác

  • Tác dụng với nước tạo thành nước clo (Cl2, HCl, HClO) , nước clo làm quỳ tím chuyển đỏ sau đó mất màu vì có HClO.

Cl2  +  H2O  ↔  HCl  + HClO

  • Tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành nước Gia – ven (NaCl, NaClO)

Cl2  +  2NaOH  →  NaCl  +  NaClO  +  H2O

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 2 Clo, lời giải câu 2 Clo, gợi ý giải câu 2 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận