Giải câu 11 bài 26: Clo


Câu 11. (Trang 81 SGK) 

Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

Bài làm:

Ta có mCl  = mmuối - mkim loại = 53,4 - 10,8 = 42,6 (g)

=>nCl2 = 42,6/71 = 0,06 (mol)

M hóa trị III nên ta có:

PTHH: 2M + 3Cl2 → MCl3

=>nM = 2/3 . nCl2 = 2/3 . 0,06 = 0,04 (mol)

Ta có: 0,4 x M = 10,8 => M = 27. Vậy kim loại M là Al.

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 11 Clo, lời giải câu 11 Clo, gợi ý giải câu 11 clo - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận