Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/01/2018

Câu 3: Trang 123 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\frac{6}{11};\frac{6}{5};\frac{6}{7}\)               

b) \(\frac{6}{20};\frac{9}{12};\frac{12}{32}\)

Bài làm:

a) Ba phân số \(\frac{6}{11};\frac{6}{5};\frac{6}{7}\) có cùng tử số là 6, mà mẫu số 11 > 7 > 5

nên \(\frac{6}{11}\) < \(\frac{6}{7}\) < \(\frac{6}{5}\)

Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\(\frac{6}{11};\frac{6}{7};\frac{6}{5}\)

b) Ba phân số \(\frac{6}{20};\frac{9}{12};\frac{12}{32}\) đều là các phân số chưa tối giản nên ta rút gọn như sau:

Chia cả tử và mẫu của \(\frac{6}{20}\) cho 2:

\(\frac{6}{20}=\frac{6:2}{20:2}=\frac{3}{10}\)

Chia cả tử và mẫu của \(\frac{9}{12}\) cho 3:

\(\frac{9}{12}=\frac{9:3}{12:3}=\frac{3}{4}\)

Chia cả tử và mẫu của \(\frac{12}{32}\) cho 4:

\(\frac{12}{32}=\frac{12:4}{32:4}=\frac{3}{8}\)

Các phân số có cùng tử là 3, mà mẫu số 10 > 8 > 4 nên

\(\frac{3}{10}\) < \(\frac{3}{8}\) < \(\frac{3}{4}\)

Các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\(\frac{6}{20};\frac{12}{32};\frac{9}{12}\)


Từ khóa tìm kiếm Google: câu 3 bài Luyện tập chung trang 123 toán lớp 4, giải câu 3 trang 123 bài Luyện tập chung lớp 4, gợi ý câu 3 bài Luyện tập trang 123 toán lớp 4, hướng dẫn câu 3 trang 123 toán lớp 4

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận