Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/01/2018

Câu 1: Trang 123 sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\(\frac{9}{14}\) ... \(\frac{11}{14}\)           \(\frac{4}{25}\) ...\(\frac{4}{23}\)          \(\frac{14}{15}\)...1

\(\frac{8}{9}\)...\(\frac{24}{27}\)              \(\frac{20}{19}\) ...\(\frac{20}{27}\)        1.... \(\frac{15}{14}\)

Bài làm:

\(\frac{9}{14}\)  < \(\frac{11}{14}\)       (cùng mẫu số là 14 mà tử số 9 < 11)    

\(\frac{4}{25}\)  < \(\frac{4}{23}\)         (cùng tử số là 4 mà mẫu số 25 > 23)   

\(\frac{14}{15}\) < 1       ( do tử số là 14 < mẫu số 15)

\(\frac{8}{9}\) = \(\frac{24}{27}\)              

( Ta có : \(\frac{8}{9} = \frac{8\times 3}{9\times 3} = \frac{24}{27}\))

\(\frac{20}{19}\)  >  \(\frac{20}{27}\)        (cùng tử số là 20 mà mẫu số 19 < 27)      

1 < \(\frac{15}{14}\)  ( do tử số 15 > mẫu số 14)


Từ khóa tìm kiếm Google: câu 1 bài Luyện tập chung trang 123 toán lớp 4, giải câu 1 trang 123 bài Luyện tập chung lớp 4, gợi ý câu 1 bài Luyện tập trang 123 toán lớp 4, hướng dẫn câu 1 trang 123 toán lớp 4

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận