Cách kết thúc chiến tranh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để lại bài học lịch sử gì với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

1. Cách kết thúc chiến tranh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để lại bài học lịch sử gì với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Bài làm:

Cách kết thúc chiến tranh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để lại bài học lịch sử gì với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm chính là phải dựa vào nhân dân, đại đoàn kết dân tộc, phát triển thành cuộc chiến giải phóng dân tộc quy mô cả nước, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh

Từ khóa tìm kiếm Google: iải bài 29 Khởi nghĩa Lam Sơn, Khởi nghĩa Lam Sơn trang 61, bài Khởi nghĩa Lam Sơn sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận