Khoa học xã hội 7 bài 17: Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý Trần Hồ (Thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XV)

Giải bài 17: Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý Trần Hồ (Thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XV)- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 99. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Đọc đoạn thông tin, quan sát hình ảnh hãy:

 • Cho biết những thông tin dưới đây gợi cho em liên hệ đến triều đại phong kiến nào trong lịch sử dân tộc
 • Nêu những hiểu biết của em về tình hình kinh tế văn hóa của các triều đại phong kiến Lý Trần Hồ

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu đời sống kinh tế thời Lý

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh hãy:

 • Trình bày tình hình nông nghiệp dưới thời Lý. Việc cày ruộng điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?
 • Nêu bước phát triển mới của thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý
 • Cho biết viêc thuyền buôn nhiều nước đến buôn bán với Đại Việt đã phản ảnh hình hình thương nghiệp của nước ta hồi đó như thế nào?

2. Khám phá sinh hoạt xã hội và văn hóa thời Lý

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh hãy:

 • Nêu các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý
 • Cho biết giáo dục văn hóa thời Lý phát triển như thế nào? Theo em việc nhà Lý xây dựng văn miếu có ý nghĩa gì?

3. Tìm hiểu thông tin kinh tế thời Trần

Đọc thông tin quan sát hình ảnh hãy:

 • Trình bày những việc làm của nhà Trần để phục hồi và phát triển kinh tế. Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần.
 • Giải thích lí do nhà Trần chăm lo đến việc đắp đê
 • Nêu nhận xét về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần

4. Khám phát sự phát triển văn hóa thời Trần

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh hãy:

 • Nêu những nét chính trong sinh hoạt văn hóa dưới thời Trần
 • Giải thích tại sao văn họa thời Trần phát triển mạnh mẽ và mạng đậm lòng yêu nước và tự hào dân tộc
 • Nêu nét mới về giáo dục thời Trần
 • Trình bày và nêu nhận xét về tình hình khoa học kĩ thuật thời Trần

5. Tìm hiểu những cải cách về kinh tế xã hội văn hóa của Hồ Qúy Ly

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

 • Nêu những cải cách về kinh tế, văn hóa, xã hội của Hồ Qúy Ly. Những cải cách đó có tác dụng như thế nào?
 • Cho biết hạn chế trong những cải cách của Hồ Qúy Ly

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng theo yêu cầu sau và điền những nội dung phù hợp:

Lĩnh vực

Thời Lý

Thời Trần

Thời Hồ

Nông nghiệp

 

 

 

Thủ công nghiệp

 

 

 

Thương nghiệp

 

 

 

2. Lập bảng theo yêu cầu sau và điền những nội dung phù hợp

Lĩnh vực

Thời Lý

Thời Trần

Thời Hồ

Tư tưởng, tôn giáo

 

 

 

Văn học

 

 

 

Giáo dục

 

 

 

Kiến trúc

 

 

 

D. Hoạt động vận dụng

1. Giới thiệu về Văn miếu quốc tử giám Hà Nội. Theo em những chính sách phát triển giáo dục thời lí để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay? Vì sao?

2. Sự phát triển của các làng nghề thủ công thời Lý, Trần có mỗi quan hệ như thế nào với các làng nghề thủ công hiện nay? Theo em phải làm gì để giữ gìn và phát triển các nghề thủ công đó

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Hãy tìm hiểu:

1.Công trình kiến trúc tiêu biểu mà em thích

2.Điền trang, thái ấp thời Trần

3. Giới thiệu về một làng nghề thủ công ở địa phương em hoặc em biết mà được phát triển từ thời Lý Trần


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 17 Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý Trần Hồ (Thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XV),Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý Trần Hồ (Thế kỉ XVI- đầu thế kỉ XV) trang 99, bài 17 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Khoa học xã hội 7 - tập 1 

Khoa học xã hội 7 - tập 2