Giải VNEN toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ


Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

1. Bạn nói đúng hay sai?

Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với a, b $\in$ Z; b $\neq$ 0.

Trả lời: 

Bạn nói đúng. Vì số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với a, b $\in$ Z; b $\neq$ 0.

2. Lập các số hữu tỉ bằng nhau

Sử dụng các số sau để tạo thành các số hữu tỉ bằng nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ bằng nhau là: $\frac{2}{4}$ và $\frac{3}{6}$; $\frac{4}{2}$ và $\frac{6}{3}$; $\frac{2}{3}$ và $\frac{4}{6}$; $\frac{6}{4}$ và $\frac{3}{2}$.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. "Tìm giải thưởng toán học thế giới"

Điền kết quả các phép tính thích hợp vào chỗ chấm dưới đây. Sau đó viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô vuông ở hàng dưới cùng, em sẽ biết được tên của giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu đoạt được vào năm 2010.

S. $\frac{-1}{39}$ + $\frac{-1}{52}$ = ...                        E. $\frac{-6}{9}$ + $\frac{-12}{16}$ = ...                        L. $\frac{-2}{5}$ - $\frac{-3}{11}$ = ...

F. $\frac{-5}{12}$ + 0,75 = ...                        I. 3,5 - $\frac{-2}{7}$ = ...                             D. $\frac{-3}{4}$ + 0 = ...

           $\frac{1}{3}$                                                    -1$\frac{5}{12}$                                                    $\frac{-3}{4}$

           

                                       $\frac{53}{14}$                                                    $\frac{-7}{55}$                                                $\frac{-7}{156}$

Trả lời:

S. $\frac{-1}{39}$ + $\frac{-1}{52}$ = $\frac{-4}{156}$ + $\frac{-3}{156}$ = $\frac{(-4) + (-3)}{156}$ = $\frac{-7}{156}$

E. $\frac{-6}{9}$ + $\frac{-12}{16}$ = $\frac{-2}{3}$ + $\frac{-3}{4}$ = $\frac{-8}{12}$ + $\frac{-9}{12}$ = $\frac{(-8) + (-9)}{12}$ = $\frac{-17}{12}$ = -1$\frac{5}{12}$ 

L. $\frac{-2}{5}$ - $\frac{-3}{11}$ = $\frac{-22}{55}$ - $\frac{-15}{55}$ = $\frac{(-22) - (-15)}{55}$ = $\frac{-7}{55}$

F. $\frac{-5}{12}$ + 0,75 = $\frac{-5}{12}$ + $\frac{3}{4}$ = $\frac{-5}{12}$ + $\frac{9}{12}$ = $\frac{(-5) + 9}{12}$ = $\frac{4}{12}$ = $\frac{1}{3}$

I. 3,5 - $\frac{-2}{7}$ = $\frac{7}{2}$ - $\frac{-2}{7}$ = $\frac{49}{14}$ - $\frac{-4}{14}$ = $\frac{49 - (-4)}{14}$ = $\frac{53}{14}$

D. $\frac{-3}{4}$ + 0 = $\frac{-3}{4}$

Như vậy, giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

2. Tìm x, biết:           x -  $\frac{1}{2}$ = -$\frac{2}{3}$;                       $\frac{2}{7}$ - x = - $\frac{3}{4}$. 

Trả lời:

x -  $\frac{1}{2}$ = -$\frac{2}{3}$ $\Rightarrow$ x = -$\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ x = -$\frac{4}{6}$ + $\frac{3}{6}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-4 + 3}{6}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{-1}{6}$;  

$\frac{2}{7}$ - x = - $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{2}{7}$ + $\frac{3}{4}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{8}{28}$ + $\frac{21}{28}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{8 + 21}{28}$ $\Rightarrow$ x = $\frac{29}{28}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Kết quả của phép tính -$\frac{4}{7}$ - $\frac{2}{-3}$ là:

(A) -$\frac{26}{21}$;                   (B) -$\frac{2}{21}$;                    (C) $\frac{-6}{4}$;                          (D) $\frac{2}{21}$.

b) Giá trị của x trong đẳng thức $\frac{-3}{4}$ + x = $\frac{-5}{3}$ là: 

(A) $\frac{11}{12}$;                   (B) $\frac{31}{12}$;                    (C) $\frac{-11}{12}$;                          (D) Một kết quả khác.

Câu 2: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các phép tính bằng cách hợp lí nhất

a) $\frac{5}{3}$ + ($\frac{-2}{7}$) - (-1,2);                          b) $\frac{-4}{9}$ + ($\frac{-5}{6}$) - $\frac{17}{4}$.

Câu 3: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

Tính:

a) 5$\frac{1}{2}$ + (-3);                   b) 4$\frac{9}{11}$ + (-2$\frac{1}{11}$);                   c) 2$\frac{1}{2}$ + (-6);                     d) ($\frac{-4}{5}$) + $\frac{1}{2}$.

Câu 4: Trang 11 toán VNEN 7 tập 1

a) 4,3 - (-1,2);                 b) 0 - (-0,4);                     c) $\frac{-2}{3}$ - $\frac{-1}{3}$;                   d) $\frac{-1}{2}$ - $\frac{-1}{6}$.

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{4}$;                  b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$;                c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$;                    d) $\frac{4}{7}$ - x = $\frac{1}{3}$.

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{4}$;                  b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$;                c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$;                    d) $\frac{4}{7}$ - x = $\frac{1}{3}$.

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{4}$;                  b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$;                c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$;                    d) $\frac{4}{7}$ - x = $\frac{1}{3}$.

Câu 5: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

a) x + $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{4}$;                  b) x - $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{7}$;                c) -x - $\frac{2}{3}$ = -$\frac{6}{7}$;                    d) $\frac{4}{7}$ - x = $\frac{1}{3}$.

Câu 6: Trang 12 toán VNEN 7 tập 1

Cho biểu thức A = (6 - $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{2}$) - (5 + $\frac{5}{3}$ - $\frac{3}{2}$) - (3 - $\frac{7}{3}$ + $\frac{5}{2}$).

Hãy thực hiện các phép tính và cho biết giá trị của biểu thức A.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 2: cộng, trừ số hữu tỉ, cộng, trừ số hữu tỉ trang 9 vnen toán 7, bài 2 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận