Giải câu 9 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 9: trang 192 - sgk vật lí 10

Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất đàn hồi E = 2.1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu thanh còn lại bằng một lực F = 1,57.105N để thanh này biến dạng đàn hồi. Tính độ biến dạng tỉ đối của thanh.

Bài làm:

Ta tiến hành giải bài toán theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tiết diện của dây thép theo công thức: S=$\frac{πd^{2}}{4}$

Bước 2: Áp dụng công thức tính độ lớn lực đàn hồi : F =$E\frac{S}{l_{0}}\left | \Delta l \right |$ suy ra độ biến dạng tỉ đối $\frac{\Delta l}{l_{0}}$ = $\frac{F}{ES}$

Bước 3: Thay số tìm ra $\frac{\Delta l}{l_{0}}$ .

Cách giải:

Đường kính của vật rắn là: d = 20 mm = 20.10-3 S=$\frac{πd^{2}}{4}$

Áp dụng công thức tính hệ số đàn hồi F =$E\frac{S}{l_{0}}\left | \Delta l \right |$

suy ra độ biến dạng tỉ đối $\frac{\Delta l}{l_{0}}$ = $\frac{F}{ES}$=$\frac{4.F}{E\pi d^{2}}$

Thay số ta được: $\frac{\Delta l}{l_{0}}$ =$\frac{4.1,57.10^{5}}{2.10^{11}.\pi .\left ( 20.10^{-3} \right )^{2}}$=$2,5.10^{-3}$

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 9 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 9 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 9 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận