Giải câu 3 trang 100 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

Câu 3: Trang 100 sách VNEN 8 tập 2 

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có AA' = 3cm, ABCD là hình thang với hai đáy AB và CD lần lượt là 4cm và 6cm, đường cao của hình thang là 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ đứng.

Bài làm:

Hình ảnh đáy của lăng trụ ABCD.A'B'C'D' là:

Diện tích của đáy hình thang là:

S = $\frac{AB + CD}{2}$.h = $\frac{4 + 6}{2}$.5 = 25$cm^{2}$

Thể tích của hình lăng trụ đứng là V = S. AA' = 25.3 = 75$cm^{3}$

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận