Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây? Tại sao?

Câu 2: Em tán thành hay không tán thành với mỗi ý kiến dưới đây? Tại sao?

a)  Tôn trọng  người khác là tự hạ thấp mình.

b)  Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người khác.

c)  Tôn trọng người khác là sự tôn trọng mình.

Bài làm:
  • Ý kiến (a) em không tán thành là bởi vì: Ai cũng cần được tôn trọng, mình tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại mình. Khi mình tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác chứ không phải hạ thấp mình.
  • Ý kiến (b) và (c) em tán thành là bởi vì: Có tôn trọng người khác thì mình mới nhận lại được sự tôn trọng của họ. Và tôn trọng người khác là thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận