Em hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác?

Câu 4: Em hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác?

Bài làm:

* Một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác:

  • Khó mà biết lẽ biết lời

Biết ăn biết ở hơn người giàu sang

  • Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

  • Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước, hôm sau người cười

  • Áo rách cốt cách người thương
  • Ăn có mời, làm có khiến
  • Kính già yêu trẻ
  • “ Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm đến ai”. (Sếch – pia).

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận