Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 9


Đề thi này khá hay và có một số câu phân loại hay và mới.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 9

Câu 6: Cho đồ thị hàm số $y=x^{3}-3x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Tồn tại hình chữ nhật có bốn đỉnh thuộc đồ thị hàm số trên.
  2. Không tìm được độ dài lớn nhất của đoạn OA với O là gốc tọa độ còn A là điểm di động trên đồ thị.
  3. Đường thẳng y=2 tiếp xúc với đồ thị hàm sô.

 A. Khẳng định 2, 3.

B. Khẳng định 1,2, 3.

C. Khẳng định 3.

D. Khẳng định 2.

Câu 26: Tính tích phân $I=\int_{-1}^{3}\min (3^{x},2x^{2}+1)dx$

A. $\frac{80}{3 \ln 3}$.

B. $\frac{46}{3}+\frac{20}{3 \ln 3}$.

C. $\frac{68}{3}$.

D. $\frac{46}{3}-\frac{20}{3 \ln 3}$.

Câu 27: Giải phương trình $\int_{0}^{x}(3t^{2}-2t+3)dt=x^{3}+2$.

A. $S=\left \{ 1;2 \right \}$.

B. $S=\left \{ 1;2;3 \right \}$.

C. $S=\emptyset$.

D. $S=\mathbb{R}$.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận