Nhiệt độ của khối chất lỏng khi bay hơi tăng hay giảm? Tại sao? sgk vật lí trang 206

Trang 206 - sgk vật lí 10

Nhiệt độ của khối chất lỏng khi bay hơi tăng hay giảm? Tại sao?

Bài làm:

Đối với khối chất lỏng: Quá trình bay hơi do một số phân tử nước ở bề mặt của nước có động năng chuyển động nhiệt lớn, nên nội năng giảm ⇒ nhiệt độ giảm.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận