Dựa vào đồ thị trên hình 38.2, hãy mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc sgk vật lí 10 trang 204

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 204 - sgk vật lí 10

Dựa vào đồ thị trên hình 38.2, hãy mô tả và nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của thiếc.

Bài làm:

Khi đun, nhiệt độ thiếc rắn tăng dần, khi t = 232o C thiếc bắt đầu nóng chảy. Suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ thiếc không tăng, khi nóng chảy lỏng hoàn toàn, nhiệt độ thiếc lỏng tiếp tục tăng.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận