Giải câu 7 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

Câu 7: trang 210 - sgk vật lí 10

Câu nào dưới đây không đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi úng với một áp suất bên ngoài xác định.

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không đổi.

D. Chất rắn vô định hình cũng nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.

Bài làm:

Chọn D. Vì chất rắn vô định hình không nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 7 trang 210 vật lí 10, giải câu 7 trang 210 vật lí lớp 10, gợi ý câu 7 trang 210 vật lí 10, hướng dẫn câu 7 trang 210 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận