Hãy đoán xem tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc như thế nào vào nhiệt độ diện tích bề mặt chất lỏng và áp suất khí ( hoặc hơi ) ở sát phía trên bề mặt chất lỏng? Tại sao? sgk vật lí 10 trang 206

Trang 206 - sgk vật lí 10

Hãy đoán xem tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc như thế nào vào nhiệt độ diện tích bề mặt chất lỏng và áp suất khí ( hoặc hơi ) ở sát phía trên bề mặt chất lỏng? Tại sao?

Bài làm:

Khi nhiệt độ chất lỏng tăng, chuyển động các phân tử càng nhanh, các phân tử có động năng càng lớn dễ thoát ra ngoài: tốc độ bay hơi tăng. Khi nhiệt độ chất lỏng giảm, chuyển động các phân tử càng chậm, các phân tử có động năng càng bé: tốc độ bay hơi giảm.

⇒ Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.

Diện tích bề mặt chất lỏng càng lớn (rộng ) các phân tử thoát ra ở bề mặt càng dễ, càng nhiều : tốc độ bay hơi tăng. Diện tích bề mặt chất lỏng càng bé ( nhỏ ) các phân tử thoát ra ở bề mặt càng ít: tốc độ bay hơi tăng.

⇒ Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích bề mặt

Áp suất trên bề mặt chất lỏng càng nhỏ, lực cản các phân tử thoát ra càng bé: tốc độ bay hơi càng tăng và ngược lại.

⇒ Tốc độ bay hoi phụ thuộc vào áp suất.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận