Giải câu 15 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

Câu 15: trang 210 - sgk vật lí 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở khối lượng 100g ở nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C. Nhôm có nhiệtdung riêng là 896 J/ (kg.K), nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg.

Bài làm:

Quá trình miếng nhôm từ nhiệt độ 200C hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C.:

Giai đoạn 1: Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm từ 200C đến 6580C.

Giai đoạn 2: Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm để nó nóng chảy.

Tóm tắt:

m = 100g = 0,1kg.

t1 = 200C.

t2 = 6580C.

λ = 3,9.105 J/kg.

c = 896 J/(kg.K)

 Q = ?

Nhiệt lượng cung cấp cho miếng nhôm từ 200C đến 6580C:

Q1 = mc∆t = mc (t2 - t1) = 0,1. 896. ( 658 - 20 ) = 57164,8 J

Nhiệt nóng chảy của miếng nhôm là:

Q2 = m.λ = 0,1. 3,9.105 = 39000 J.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm từ nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng ở nhiệt độ 6580C là:

Q = Q1 + Q2 = 57164,8 + 39000 = 96164,8J 

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 15 trang 210 vật lí 10, giải câu 15 trang 210 vật lí lớp 10, gợi ý câu 15 trang 210 vật lí 10, hướng dẫn câu 15 trang 210 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận