Giải câu 14 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

Câu 14: trang 210 - sgk vật lí 10

Tính lượng nhiệt cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 00C để chuyển nó thành nước ở 200C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K)

Bài làm:

Quá trình nước đá chuyển thành nước gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nhiệt nóng chảy của nước đá.

Giai đoạn 2: Nhiệt lượng cung cấp cho nước từ 00C đến 200C.

Tóm tắt:

m = 4kg.

t1 = 00C.

t2 = 200C.

λ = 3,4.105 J/kg.

c = 4180 J/(kg.K)

Q = ?

Bài làm:

Nhiệt lượng nóng chảy của nước đá là:

Q1 = mλ = 4. 3,4.105 = 1360000 J.

Nhiệt lượng cung cấp cho nước từ 00C đến 200C là:

Q2 = mc∆t = mc( t2 - t1 ) = 4. 4180. (20 - 0) = 334400 J.

Lượng nhiệt cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 00C để chuyển nó thành nước ở 200C:

Q = Q1 + Q2 = 1360000 + 334400 = 1694400 J.

Vậy lượng nhiệt cung cấp cho 4 kg nước đá 00C để chuyển nó thành nước ở 200C là: 1694400 J.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 14 trang 210 vật lí 10, giải câu 14 trang 210 vật lí lớp 10, gợi ý câu 14 trang 210 vật lí 10, hướng dẫn câu 14 trang 210 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận