Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (Hình 8).

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (Hình 8). Diện tích của các mặt ABCD, BB'C'C VÀ CC'D'D lần lượt là 2 cm$^{2}$, 6cm$^{2}$, 3 cm$^{2}$. Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'


Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' như sau: AB = a (cm), AD = b (cm), AA' = c (cm) (a>0, b>0, c>0). Khi đó, thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D' là V = abc (cm$^{3}$)

Ta có: S = ab = 2 (cm$^{2}$); S = bc = 6 (cm$^{2}$); S = ca = 3 (cm$^{2}$)

Suy ra (ab) x (bc) x (ca) = 2 x 6 x 3 hay (abc)$^{2}$ = 6$^{2}$, do đó abc = 6.

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD, A'B'C'D' là 6 cm$^{3}$


Bình luận

Giải bài tập những môn khác