Thực dân đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Câu 2: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Thực dân đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Bài làm:

Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì theo những kế hoạch đã vạch ra từ trước.

Cuối 1872, chúng cho người gây rối ở Hà Nội nhằm tạo cơ hội can thiệp sâu vào vấn đề Bắc Kì.

Lấy cớ đó, Gác-ni-ê đã đưa hơn 200 quân Pháp ra Bắc.

Sau đó, Pháp cho quân đánh thành Hà Nội ngày 20/11/1873. Sau khi chiếm được thành, chúng cho quân đánh các tỉnh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương,, Ninh Bình và Nam Định.

Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng khắp cả nước, trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8 chi tiết dễ hiểu, thực dân pháp đánh chiếm bắc kì, âm mưu đánh bắc kì của thực dân pháp.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận