Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Trong những năm 1918 – 1939, ở các nước tư bản châu Âu nổi lên một số sự kiện: Cao trào cách mạng 1918 – 1923, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 và sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít ở một số nước. Để hiểu chi tiết và cụ thể hơn, mời các bạn cùng đến với bài “ châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh” mà Tech12h sẽ giới thiệu ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

A. Kiến thức trọng tâm

I. Châu Âu trong những năm 1918 – 1929

1. Những nét chung

 • Bản đồ thế giới đã thay đổi, xuất hiện một số quốc gia mới: Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư, Phần Lan
 • Giai đoạn 1918 – 1923:
  • Kinh tế: Kể cả nước thắng trận lẫn bại trận đều suy sụp.
  • Chính trị: Không ổn định, khủng hoảng ở Đức, Hung – Ga – Ri
 • Giai đoạn 1924 – 1929:
  • Chính trị: Từng bước ổn định, giai cấp tư sản củng cố được quyền lực.
  • Kinh tế: Phục hồi và phát triển nhanh chóng ( từ 1924).

2. Cao trào cách mạng 1918 – 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

a. Cao trào cách mạng 1918 – 1923

 • Nguyên nhân:
  • Do hậu quả của chiến tranh
  • Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga
 • Diễn biến:
  • 1918 nước Đức bị khủng hỏang do bại trận .
  • 9-11-1918 tổng bãi công nổ ra ớ Béc lin dẫn đến khởi nghĩa vũ trang ,Xô viết đại biểu được thành lập .
  • Tháng  12-1918 đảng Cộng sản Đức thành lập .
 • Kết quả : lật đổ nền  quân chủ , lập nền  cộng hòa tư sản .
 • Hạn chế : thành quả cách mạng rơi vào tay tư sản .

b. Quốc tế cộng sản thành lập

 • Hoàn cảnh:
  • Yêu cầu phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo phong trào cách mạng.
  • Hoạt động tích cực của Lê Nin và Đảng Bôn – sê – vích.

=>2/3/1919 Quốc tế cộng sản được thành lập ở Mát – xcơ – va.

 • Hoạt động:

Tiến hành 7 lần đại hội

  • Vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì.
  • Thông qua vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin.
 • Vai trò: Thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

II. Châu Âu trong những năm 1929 – 1939

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới  (1929 – 1933) và những hậu quả của nó.

 • Nguyên nhân: Hàng hóa sản xuất ồ ạt trong khi sức mua ngày càng ít => hàng hóa thừa dẫn đến khủng hoảng.
 • Hậu quả:
  • Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước
  • Hàng trăm triệu người trong cảnh đói khổ.
 • Giải pháp:
  • Anh, Pháp…cải cách kinh tế - xã hội để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
  • Đức, Ý và Nhật Bản ở Châu Á phát xít hóa chính quyền.

2. Phòng trào mặt trận nhân dân chống chủ nghía phát xít và chống chiến tranh (1929 – 1939)

 • Nguyên nhân: nguy cơ xuất hiện  chủ nghĩa phát xít , Quốc tế Cộng sản  chỉ đạo thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít .
 • Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức :
  • Để thoát  khỏi khủng hỏang kinh tế ,Đức phát xít hóa chế độ  thống trị  .
  • Ngày 30-1-1933 đưa Hít le -lãnh tụ  Đức Quốc xã  lên nắm chính quyền, biến Đức thành lò lửa chiến tranh .
  • Đảng Cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không thành công .
 • Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp :
  • Ngày 6-2-1934 bọn phát xít “Chữ  thập lửa” âm mưu lật đổ chính phủ và lập chế độ phát xít .
  • Đảng  Cộng sản  Pháp kịp thời huy động công nhân, các đảng phái  đáng bại lực lượng phát xít .
  • Tháng 5-1935  Mặt trận nhân dân  chống chủ nghĩa phát xít thành lập  bao gồm Đảng công sản , Đảng xã hội và nhiều đảng phái khác .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 88 sgk lịch sử 8

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của ba nước Anh, Pháp, Đức.

Câu 2: Trang 89 sgk lịch sử 8

Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì ?

Câu 3: Trang 89 sgk lịch sử 8

Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Câu 4: Trang 90 sgk lịch sử 8

Qua sơ đồ (SGK, trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô và Anh trong những năm 1929 -1931 ?

Câu 5: Trang 90 sgk lịch sử 8

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức.

Câu 6: Trang 92 sgk lịch sử 8

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 92 sgk lịch sử 8

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Câu 2: Trang 92 sgk lịch sử 8

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Câu 3: Trang 92 sgk lịch sử 8

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

Câu 4: Trang 92 sgk lịch sử 8

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận