Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Phần I: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Trả lời câu hỏi giữa bài phần I

Câu 1: Trang 56 – sgk lịch sử 7

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ đối với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

Từ khóa tìm kiếm Google: Mông cổ xâm lược đại việt, nguyên nhân mông cổ xâm lược đại việt, lí do mông cổ xâm lược nước ta.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận