Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất?

Câu 2: Trang 57 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất?

Bài làm:

Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất:

  • Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".
  • Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.
  • Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự....
Từ khóa tìm kiếm Google: sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc, cuộc kháng chiến lần thứ nhất, kháng chiến lần thứ nhất của quân dân ta, ba lần kháng chiến chống mông nguyên của nước ta.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận