Giải câu 3 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ


Câu 3.(Trang 43 SGK) 

Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đén khi khối lượng không đổi 

a. Viết các pương trình hóa học 

b. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung

c. Tính khối lượng các chất tan có trong nước lọc

Bài làm:

Ta có nNaOH  = 20/40 = 0,5 mol

a) Phương trình hóa học

                CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl             (1)

Ban đầu:   0,2          0,5

P/ư            0,2          0,4            0,2            0,4

Sau p/ư     0             0,1            0,2            0,4

              Cu(OH)→(to)  CuO  + H2O                              (2)

P/ư           0,2                  0,2

b) Từ phương trình (1) và (2) =>Chất rắn sau khi nung là CuO

Ta có nCuO = nCuCl2 = 0,2 mol

=>Khối lượng CuO thu được : mCuO = 80.0,2 = 16 (g)

c) Từ phương trình (1) và (2) =>Phần nước lọc gồm: NaCl và NaOH dư

Ta có: nNaCl = 0,4 mol  ; nNaOH dư = 0,1 mol

=>Khối lượng các chất tan trong nước lọc là:

mNaOH = 40.0,1 = 4 (g).

mNaCl = 58,5.0,4 = 23,4 (g).

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 3 trang 43 sgk hóa 9, giải bài tập 3 trang 43 hóa 9, hóa 9 câu 3 trang 43, Câu 3 Bài 13- sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận