Giải câu 1 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ


Câu 1.(Trang 43 SGK)

Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, các em hãy chọn những chất thích hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ + ... → Bazơ;

b) Oxit bazơ + ...  → muối + nước

c) Oxit axit  +  ...   → axit;

d) Oxit axit  +  ...  → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ →  ...  ;

2.Bazơ 

a)Bazơ  +  ...    →  muối + nước ;

b)Bazơ  +   ...   → muối + nước ;

c)Bazơ  +  ...   → muối + bazơ ;

d)Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a)Axit  +  ...   → Muối + hiđro;

b)Axit +  ...   → muối + nước;

c)Axit +  ...  → muối + nước;

d)Axit  +   ...   → muối + axit;

4. Muối

a)Muối +  ...    → axit + Muối ;

b)Muối +  ...   → Muối + bazơ ;

c)Muối +  ...   → Muối + Muối ;

d)Muối +  ...   → Muối + kim loại;

e)Muối   →   ...   ;

Bài làm:

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

b) Oxit bazơ + axit  → muối + nước

c) Oxit axit  +  nước → axit;

d) Oxit axit  + bazơ → muối + nước;

e) Oxit axit  + oxit bazơ → muối;

2.Bazơ 

a)Bazơ  +  axit  →  muối + nước ;

b)Bazơ  +  oxit axit  → muối + nước ;

c)Bazơ  + muối  → muối + bazơ ;

d)Bazơ   →  oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a)Axit  + kim loại → Muối + hiđro;

b)Axit + bazơ → muối + nước;

c)Axit + oxit bazơ → muối + nước;

d)Axit  +  muối → muối + axit;

4. Muối

a)Muối + axit  → axit + Muối ;

b)Muối + bazơ → Muối + bazơ ;

c)Muối + muối → Muối + Muối ;

d)Muối + kim loại → Muối + kim loại;

e)Muối   →  nhiều chất mới ;

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 1 trang 43 sgk hóa 9, giải bài tập 1 trang 43 hóa 9, hóa 9 câu 1 trang 43, Câu 1 Bài 13- sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận