Giải câu 3 trang 99 toán 2 tập 2 VNEN

Câu 3: Trang 99 toán 2 VNEN

Tính nhẩm (theo mẫu):

a. 500 - 200 = 300

500 - 400 =        800 - 400 =          900 - 600 = 

600 - 300 =        800 - 500 =          700 - 500 = 

b. 1000 - 200 = 800

1000 - 300 =       1000 - 500 = 

Bài làm:

a. 500 - 200 = 300

500 - 400 = 100       800 - 400 = 400         900 - 600 = 300

600 - 300 = 300       800 - 500 = 300         700 - 500 = 200 

b. 1000 - 200 = 800

1000 - 300 = 700       1000 - 500 = 500

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận