Giải câu 2 trang 99 toán 2 tập 2 VNEN

Câu 2: trang 99 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

986 - 264        395 - 23         754 - 320       85 - 29

Bài làm:

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận