Giải câu 1 phần C trang 99 toán 2 tập 2 VNEN

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 99 toán 2 VNEN

Em hỏi người lớn năm nay có bao nhiêu ngày rồi thực hiện các công việc sau:

a. Xem lịch và cho biết tháng 1 có bao nhiêu ngày?

b. Cho biết các tháng còn lại của năm nay có tất cả bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Ví dụ mẫu: Năm 2019 có 365 ngày

a. Tháng 1 có 31 ngày.

b. Các tháng còn lại của năm nay có tất cả số ngày là: 365 - 31 = 334  (ngày).

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận