Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng? sgk Vật lí 7 trang 61

Trang 61 Sgk Vật lí lớp 7 

Hãy quan sát bóng đèn bút thử điện khi nó phát sáng và trả lời câu hỏi sau đây:

Đèn sáng do hai đầu dây đèn nóng sáng hay do vùng chất khí ở giữa hai đầu dây này phát sáng?

Bài làm:

Đèn sáng do vùng chất khí (khí neon) ở giữa hai đầu dây này phát sáng

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận