Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A:

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 08/11/2018

2. Đọc bài : Chú đất Nung

3. Giải nghĩa từ

Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A:

Bài làm:


Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận