Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ? sgk vật lí 6 trang 82

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau ?

Bài làm:

Đĩa có diện tích như nhau vì thí nghiệm là kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước nên cần giữ nguyên diện tích mặt thoáng 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận