Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ? sgk vật lí 6 trang 82

Trang 82 - sgk vật lí 6 

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ?

Bài làm:

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm kiểm tra tác động của nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước, trong đó thay đổi nhiệt độ, giữ nguyên diện tích mặt thoáng và không có gió tác động, ta thấy nước trong đĩa nhôm được đun nóng bay hơi nhanh hơn so với nước trong đĩa nhôm không được đun nóng

Vậy tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận