Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau sgk vật lí 6 trang 81

Trang 81 - sgk vật lí 6 

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1)....thì tốc độ bay hơi càng (2).......

- Gió càng (3).....thì tốc độ bay hơi càng (4).......

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5).....thì tốc độ bay hơi càng (6)...

Bài làm:

- Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn

- Gió càng mạnh thì tốc độ bay hơi càng lớn.

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng lớn

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận