Một số tính từ, phó từ dạng so sánh đặc biệt

Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 08/06/2017

Bài viết cung cấp cho các bạn những tính từ, phó từ thường được dùng trong cấu trúc so sánh ở tiếng Anh. Nhưng chúng không tuân theo những quy tắc chung, mà có những quy tắc riêng.

Một số tính từ, phó từ dạng so sánh đặc biệt

Dưới đây là các tính từ, phó từ ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất đặc biệt, các bạn cần ghi nhớ: 

Tính từ/Phó từ So sánh hơn So sánh nhất
Good/well Better The  best
Bad/Badly Worse The  worst
Far Farther/further The farthest/ the furthest
Much/ many More The most
Little Less The least

Old

Far

Older/ elder

Farther

The oldest/ the eldest

Further


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận