Câu điều kiện loại 0 The conditional sentence type 0

Người đăng: Hoàng Ngọc Quỳnh - Ngày: 27/06/2017

Câu điều kiện là một ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về câu điều kiện loại 0.

Câu điều kiện loại 0 - The conditional sentence type 0

A. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm

  • Dùng để giả định một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
  • Dung để giả định một lời hướng dẫn, chỉ dẫn có tính chất mệnh lệnh, bắt buộc.
  • Các bạn có thể xem lại kiến thức chung về câu điều kiện: Xem thêm

Ví dụ:

If you heat the ice, it melts (nếu như bạt làm nóng băng, nó sẽ tan chảy).

If you are absent too much, you fail the subject.

II. Cấu trúc:

Câu điều kiện loại 0 sẽ có cấu trúc như sau:

If + S + V / V (s/es) + O, S + V / V(s/es) + O

Lưu ý: hai vế của câu điều kiện loại 0 đều sử dụng thì hiện tại đơn để chia động từ.

Ví dụ:

If you don’t drink water in three days, you die.

If the Earth does not go around the Sun, there are no day and night.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: chia động từ trong ngoặc

  • If you (freeze)..............water, it (become)................solid.
  • If you (mix)...............red and yellow, you (get)...............orange.
  • If plant (not have)...............water, it (die)...............
  • If it (rain)..............., the road (get)...............wet.
  • If you (be not)...............sure about what to do, ask the instructor.
  • If it (be)...............in winter, the weather (be)...............cold and dry.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận