Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What

Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 30/05/2017

Tiếng Anh có nhiều loại câu hỏi có những chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu về toàn bộ kiến thức của câu hỏi tân ngữ, với từ để hỏi là Whom hoặc What.

1. Cấu trúc

Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi là Whom hoặc What có cấu trúc được xây dựng như sau:

Whom/ What + trợ động từ + S + V + ...?

-> S + V (chia ở thì tương ứng với câu hỏi) + ...

Lưu ý:

 • Whom: Ai, What: Gì, cái gì.
 • Trợ động từ: Do/ Does/ Did

Giải thích các kí hiệu => Xem thêm

2. Cách dùng

 • Câu hỏi tân ngữ với từ để hỏi Whom/ What là các câu hỏi dùng khi muốn biết tân ngữ hay đối tượng tác động của hành động.
 • Ví dụ:
  • What did George buy at the store?
  • Whom does Michale know from Japan?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Viết câu trả lời cho những câu hỏi sau

 1. What do you do this morning?
 2. What did your mother buy at the market?
 3. Who did they tell about?
 4. Who did Emina telephone?
 5. Who does our teacher punish?

Bài tập 2: Chuyển những câu dưới đây sang dạng câu hỏi tân ngữ Whom/ What

 1. He bought a book in a store last week
 2. She talk about her son.
 3. My mother cleaned this table.
 4. My teacher gave me a new bag.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận