Giới thiệu chung về câu điều kiện

Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 26/05/2017

Bài viết cung cấp cho các bạn một cách tổng quát về câu điều kiện. Từ đó giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ các cấu trúc của từng loại câu điều kiện khác nhau.

1. Khái niệm

Câu điều kiện là câu dùng để đưa ra một giả định về một sự việc trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

2. Cấu tạo

  • Câu điều kiện gồm 2 vế:

Mệnh đề chứa if (mệnh đề điều kiện) + mệnh đề chính (mệnh đề chỉ kết quả)

  • Vị trí của 2 mệnh đề:

- Khi mệnh đề chứa “if” đứng đầu thì giữa hai mệnh đề ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy.
- Khi mệnh đề chứa “if” đứng sau mệnh đề chỉ kết quả thì KHÔNG sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.

  • Ví dụ: If I have a lot of money, I will buy a new house. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua một ngôi nhà.)

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận