Giải câu 3 trang 83 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 3: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một người chạy 400m trong một phút 20 giây. Hãy tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây

Bài làm:

Đổi: 1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của người đó trong một giây là:

   400 : 80 = 5 (m/giây)

        Đáp số: 5m/giây

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận