Giải câu 1 trang 83 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 130km 200km 450m 62m
t 4 giờ 8 giờ 5 phút 4 giây
v 32,5km/giờ      

Bài làm:

Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian : v = s : t

Ví dụ: s= 130km, t = 4 giờ

Vậy vận tốc là: 130 : 4 = 32,5 km/giờ

Tương tự như vậy ta có bảng kết quả như  sau:

s 130km 200km 450m 62m
t 4 giờ 8 giờ 5phút 4 giây
v 32,5km/giờ 25km/giờ 90m/phút 15,5m/giây

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận