Giải câu 2 trang 83 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 2: Trang 83 toán VNEN lớp 5 tập 2

Máy bay Bô-ing bay được quãng đường 2850km trong 3 giờ. Hãy tính vận tốc của máy bay?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Máy bay:

3 giờ: 2850 km

1 giờ :   ?    km

Bài giải:

Vận tốc của máy bay Bô-ing là:

   2850 : 3 = 950 (km/ giờ)

       Đáp số: 950 km/giờ

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận