Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? Viết các câu đó vào vở.

Người đăng: Tech120 - Ngày: 11/01/2019

2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì? Viết các câu đó vào vở.

Bài làm:

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận